Obchodné podmienky

 

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.videojob.eu ako aj prevádzkovateľom informačného systému v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. a poskytovateľom služieb na stránke je

Ing. Lucia Mihalovičová, sídlom Černík 537, 94105, IČO: 41454928, DIČ: 1073740932,

zapísaná v Obvodný úrad Nové Zámky, č. živnostenského registra 440-23591,

kontakt:  info@videojob.eu

a ako jediná je oprávnená k poskytovaniu a predaju služieb prostredníctvom uvedenej webovej stránky.

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a tretích strán pri používaní služieb na stránke videojob.eu.

Obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých používateľov služieb prevádzkovateľa a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

Všetky právne vzťahy, ktoré nie sú riešené vo obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami zákonov Slovenskej republiky.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50, Nitra 1.

 

I. Výklad pojmov, práva a povinnosti užívateľov


1. Služby sú služby poskytované prevádzkovateľom na webovej stránke, ktoré sú uvedené v cenníku. Uchádzači používajú portál a všetky služby bezplatne. Platené služby sú prevádzkovateľom ponúkané zamestnávateľom buď individuálne alebo v rámci balíkov služieb.

 

2. Zamestnávateľ-firma/živnostník (ďalej aj klient) je fyzická alebo právnická osoba (nad 18 rokov), ktorá môže zverejňovať pracovné ponuky s využitím služieb prevádzkovateľa a pri registrácii na webstránke vyjadrila svoj súhlas s týmito OP. Taktiež dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a ďalej budú spracúvané prevádzkovateľom pre potreby plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán alebo na zavedenie predzmluvných vzťahov alebo opatrení na žiadosť dotknutej osoby.

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je plnenie zmluvy a poskytovanie služieb. Údaje budú sprístupnené a poskytované iným registrovaným firmám, a uchádzačom, ktorí sú registrovaní.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti alebo žiadosti odoslanej emailom vyžadovať: informácie o stave spracúvania osobných údajov, informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané, odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania v informačnom systéme, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona.

 

 Zamestnávateľ využíva služby na základe zmluvy nasledovnými spôsobmi:

 

- pridávaním, aktualizovaním svojich údajov

- prezeraním online databázy uchádzačov o prácu

- vytvorením profilu, videoprezentácie a pridaním fotografií, loga

- zadávanie pracovných ponúk (zdarma)

- odosielaním pracovných ponúk a žiadostí o videopohovor vybraným uchádzačom

- vyhľadávaním služieb iných firiem

- využitím ďalších platených služieb uvedených v cenníku ako aj v účte zamestnávateľa na stránke

- odstránením všetkých informácií z portálu zrušením účtu

 

Pracovná ponuka je ponuka zamestnávateľa pre uchádzačov zverejnená na webových stránke. Zverejnením pracovnej ponuky, dáva zamestnávateľ/firma súhlas k jej zdielaniu na socialnych sieťach uchádzačmi alebo prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť pracovnú ponuku.
Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo nezverejniť ponuku, text alebo logo, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom v rozpore s platnými právnymi predpismi, etickými alebo dobrými mravmi. Ďalej neúplné, zavádzajúce alebo nepravdivé údaje, informácie poškodzujúce dobré meno prevádzkovateľa alebo iných tretích strán, duplicitné ponuky. Taktiež pracovné ponuky s reklamným obsahom, alebo ponuky typu MLM...

Za obsah ponúk a iných informácií o zamestnávateľovi uverejnených na webovej stránke je plne zodpovedný zamestnávateľ/firma.

Pracovná ponuka a ďalšie informácie obsahujúce akékoľvek grafické znázornenie, logo, alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti, je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v platnom znení, za vysporiadanie vzťahov s autorom takého diela zodpovedá v plnom rozsahu výlučne zamestnávateľ-firma, ktorý také dielo na webovú stránku umiestnil. Registrovaná firma súhlasí s tým, že ak budú voči prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, zaväzuje sa tieto nároky uspokojiť a prevádzkovateľa v plnom rozsahu odškodniť.
Prevádzkovateľ je oprávnený okamžite pozastaviť poskytovanie služieb firme, ak táto závažným spôsobom porušila OP, právne predpisy SR, dobré mravy alebo poškodila dobré meno prevádzkovateľa.

 

Brigáda je pracovná ponuka zamestnávateľa zverejnená na webovej stránke, pričom trvanie krátkodobej brigády v priebehu posledných dvoch mesiacov nesmie prekročiť 30 kalendárnych dní a je vykonávaná výlučne na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študentov.


3. Záujemca o prácu - uchádzač je fyzická osoba (nad 18 rokov), ktorá hľadá prácu s využitím služieb prevádzkovateľa a pri registrácii na webstránke vyjadrila svoj súhlas s týmito OP.


Záujemca o prácu - uchádzač, v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení, ďalej ako aj dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a ďalej budú spracúvané prevádzkovateľom pre potreby plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán alebo na zavedenie predzmluvných vzťahov alebo opatrení na žiadosť dotknutej osoby.

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je poskytovanie služieb, ktoré sú definované v týchto obchodných podmienkach. Údaje budú sprístupnené a poskytované vo forme online databázy, profilu záujemcu o prácu - uchádzača, len registrovaným zamestnávateľom - firmám až po aktivácii vytvoreného profilu uchádzača. Žiadnemu inému uchádzačovi nebudú osobné údaje sprístupňované.

Záujemca o prácu - uchádzač vyhlasuje, že všetky ním uvedené osobné údaje sú pravdivé. Záujemca o prácu - uchádzač poskytuje nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, štát, mesto, pracovné skúsenosti, znalosti, kontaktné údaje, fotografia, videovizitka. Poskytnutie niektorých z nich nie je povinné (titul, pracovné skúsenosti, znalosti, fotografia, videovizitka).
Prevádzkovateľ nevykonáva okrem uvedeného žiadne iné operácie spracúvania s osobnými údajmi uchádzačov o prácu.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti alebo žiadosti odoslanej emailom na adresu uvedenú v úvodnej časti týchto obchodných podmienok vyžadovať: informácie o stave spracúvania osobných údajov, informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané, odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania v informačnom systéme, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona. Ostatné práva dotknutej osoby sú predmetom §20 až §22 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.

 

Záujemca využíva služby na základe zmluvy nasledovnými spôsobmi:

 

- pridavaním, pravidelným aktualizovaním svojich údajov

- prezeraním ponúk práce zverejnených zamestnávateľmi na webstránke, ich zdielaním

- vytvorením a aktiváciou (deaktiváciou) profilu

- vytvorením videovizitky a pridaním fotografie

- odosielaním profilu vybraným zamestnávateľom

- odstránením všetkých údajov a informácií z portálu

 

4. Zmluva

 

- zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a zamestnávateľom/firmou sa uzatvára na dobu určitú v trvaní od založenia účtu (registráciou) zamestnávateľom až po jeho odstránenie zamestnávateľom (prípadne prevádzkovateľom). Plnením zmluvy je poskytnutie údajov registrovaným uchádzačom a iným firmám vo forme online databázy na účely poskytovania služby a to najmä na účel poskytnutia pomoci pri vyhľadaní pracovných príležitostí, a tiež vyhľadaním služieb iných firiem. Zrušenie účtu je možné kedykoľvek, pokiaľ má firma splnené (uhradené) všetky pohľadávky za využité platené služby voči prevádzkovateľovi. Následne budú všetky údaje z databázy odstránené, zlikvidované.

 

-zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a uchádzačom sa uzatvára na dobu určitú v trvaní od založenia účtu (registráciou) uchádzača až po jeho odstránenie uchádzačom (prípadne prevádzkovateľom). Plnením zmluvy je poskytnutie údajov registrovaným zamestnávateľom vo forme online databázy na účely poskytovania služby a to najmä na účel poskytnutia pomoci pri vyhľadaní pracovných príležitostí. Zrušenie účtu je možné kedykoľvek, následne budú všetky údaje z databázy odstránené, zlikvidované.

 

II. Práva a povinnosti zmluvných strán

 

Uchádzač, zamestnávateľ/firma (ďalej užívatelia) sú povinní:

 

1. Zadať svoje údaje aktuálne a pravdivé

2. Pravidelne si aktualizovať svoje osobné údaje (na aktualizovanie údajov sú zmluvné strany pravidelne upozorňované prevádzkovateľom emailom)

3. Zmazať svoj účet, ak už uchádzač nemá záujem o pracovné ponuky

4. Chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím (heslo musí mať minimálne 8 znakov). Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla neoprávnenou osobou a ani za žiadne následné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v dôsledku takého zneužitia.

5. Užívatelia majú zakázané získané údaje z databáz akýkoľvek spôsobom zneužiť, sprístupňovať tretím osobám, použiť na marketingové účely, hromadné emaily alebo iné účely, ako na tie, na ktoré sú určené. V prípade akéhokoľvek porušenia tohto bodu sú užívatelia v plnom rozsahu zodpovední za spôsobenú škodu a súhlasia, že ak budú voči prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, zaväzujú sa tieto nároky uspokojiť a prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť.

6. Za akékoľvek vložené grafické znázornenie, logo, fotografiu, názov alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti a za vysporiadanie vzťahov s autorom takého diela zodpovedá v plnom rozsahu výlučne užívateľ. Užívateľ súhlasí s tým, že ak budú voči prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, zaväzuje sa užívateľ tieto nároky uspokojiť a prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť.

7. Za obsah pracovných ponúk je v plnom rozsahu zodpovedný zamestnávateľ, v prípade ak obsah je v rozpore s platnými právnymi predpismi, alebo týmito OP alebo dobrými mravmi, s nevhodným alebo reklamným obsahom je prevádzkovateľ oprávnený upozorniť užívateľa na túto skutočnosť, prípadne takúto pracovnú ponuku alebo informácie zmazať.

8. Firma sa zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi za objednané alebo poskytnuté služby cenu uvedenú v cenníku, alebo na stránke v účte.

9. Užívatelia (dotknuté osoby) majú právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ďalej likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania a ostatných práv uvedených v §20 zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

10. Uchádzači nesmú do svojmu profilu vkladať reklamné informácie.

11. Firmy sa nesmú vydávať za uchádzačov,  za účelom skrytej reklamy alebo iným účelom. Nesmú do profilu ako uchádzač vkladať logo, alebo reklamné video, www adresu firemnej stránky.

12. Firma nesmie uvádzať nepravdivé obchodné meno, IČO alebo vydávať sa za inú firmu.

V zmysle § 65 zákona číslo 610/2003 Z.z. firma resp. záujemca-uchádzač súhlasí s využívaním elektronického kontaktu ním za účelom poskytnutia obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa výrobkov a služieb prevádzkovateľa. 

 

Prevádzkovateľ je oprávnený:

 

1. okamžite pozastaviť účet alebo objednávanie platených služieb užívateľovi, ak porušuje závažným spôsobom zmluvu, OP alebo niektorý z predchádzajúcich bodov uvedených v článku II., alebo ak má neuhradené záväzky voči prevádzkovateľovi dlhšie ako je stanovená splatnosť vo faktúre.

2. upraviť osobné údaje, ak ho užívateľ o to požiada

3. upraviť nepravdivé údaje 

4. vymazať informácie s nevhodným alebo reklamným obsahom

 

III. Spôsob a podmienky platby

 

Aktuálne ceny za objednané služby sú uvedené v cenníku, ako aj v účte užívateľa platné v deň objednania služieb. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmien cenníka. Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na webovej stránke VideoJob.eu.

 

Všetky ceny uvedené sú konečné. Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.

 

Úhrada faktúr za objednané služby je vykonávaná cez službu comfort pay -automatickým sťahovaním postriedkov z platobnej karty zamestnávateľa/firmy (ďalej klient) po prekročení limitu 350€ alebo po uplynutí 30 dní, podľa toho čo nastane skôr. Klient má tiež možnosť úhradu vykonať aj skôr ako prekročí limit 350€ alebo 30 dní, avšak vždy iba za služby, ktoré využil. V prípade, že klient chce zrušiť účet a má aktívne služby, ktoré ešte nevyužil, môže mu byť vystavená faktúra na alikvotnú čiastku iba za využité služby, po úhrade faktúry môže následne zrušiť účet.

 

Pre objednaním platených služieb je preto potrebné registrovať platobnú kartu klientom. Registrácia karty prebieha v zabezpečenom prostredí banky prostredníctvom služby card pay, na stránke prevádzkovateľa sa neuchovávajú žiadne informácie o danej karte.

 

Registračný poplatok je 0,01€, ktorým sa identifikuje (overí) platobná karta klienta.

 

Registráciou platobnej karty, klient súhlasí s automatickým zúčtovaním a sťahovaním finančných prostriedkov za využité platené služby z platobnej karty prevádzkovateľom službou comfort pay.

Platobnú kartu môže klient kedykoľvek odregistrovať.

 

Klient môže platiť platobnými kartami:

 

                                                                                                            

 

Registráciou a objednaním platených služieb zamestnávateľ/firma (objednávateľ, klient) potvrdzuje, že súhlasí s faktúrami v elektronickej podobe, ktoré nájde vo svojom účte, kde si faktúry môže pozrieť, stiahnuť. Elektronická faktúra je ďaňovým dokladom, ktorý si môže objednávateľ založiť do účtovníctva, spĺňa všetky náležitosti stanovené zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

Elektronická faktúra je odosielaná automaticky.

 

IV. Reklamačný poriadok

 

1. Užívateľ má právo reklamovať využité platené služby, napr. ak ani jeden z poskytnutých kontaktov nie je funkčný, ďalej platená služba Top ponuka, ak po objednaní, nie je zaradená medzi všetky Top ponuky. Reklamáciou nie je, ak služby nie sú u užívateľa dostupné v dôsledku výpadku pripojenia na sieť internetu alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré prevádzkovateľ nezodpovedá. Za reklamáciu sa ďalej nepovažuje ak má klient aktívnu Top ponuku a presunie ju do archívu, pri spätnej obnove medzi aktívne ponuky stráca túto vlastnosť Top ponuky.

2. Oprávnená reklamácia sa uplatňuje formou dobropisu alebo ponúknutia náhradných služieb.

3. Námietky voči vystaveným faktúram, je povinný užívateľ uplatniť písomne prevádzkovateľovi a to do 7 dní odo dňa, keď mu bola faktúra doručená.

4. Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, keď užívateľ chybu zistil.

5. Reklamáciu je užívateľ oprávnený uskutočniť písomne (poštou na adresu sídla prevádzkovateľa, alebo e-mailom na adresu: info@videojob.eu), pričom reklamácia musí byť doručená prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 7 dní odo dňa je prevzatia.